محصولات


قیمت شمش - خرید و فروش شمش فولادی

نام کارخانه سایز
(mm)
آنالیز ابعاد
(mm)
شهر تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت

قیمت میلگرد - مرکز خرید و فروش انواع میلگرد

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
میلگرد کاشان 1008 6.5 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/08/20
میلگرد یزد 3SP 6.5 بنگاه تهران 4670 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرآباد 6.5 بنگاه تهران 4630 تومان 1398/08/20
میلگرد کلاف آجدار 8 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/08/20
میلگرد کلاف آجدار 10 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/08/20
میلگرد آرین فولاد 10 بنگاه تهران 4420 تومان 1398/08/20
میلگرد قزوین 10 بنگاه تهران 4350 تومان 1398/08/20
میلگرد قزوین 12 بنگاه تهران 4350 تومان 1398/08/20
میلگرد شمس A3 12 بنگاه تهران 4350 تومان 1398/08/20
میلگرد خرمدشت 10 بنگاه تهران 4350 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 10 بنگاه تهران 4570 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 12 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 14 بنگاه تهران 4380 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 16 بنگاه تهران 4380 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 18 بنگاه تهران 4380 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 20 بنگاه تهران 4380 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 22 بنگاه تهران 4380 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 25 بنگاه تهران 4380 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 28 بنگاه تهران 4410 تومان 1398/08/20
میلگرد امیرکبیرA3 32 بنگاه تهران 4410 تومان 1398/08/20
میلگرد نیشابور 12 بنگاه تهران 4640 تومان 1398/08/20
میلگرد نیشابور 14 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
میلگرد نیشابور 16 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد نیشابور 18 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد نیشابور 20 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد نیشابور 22 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد نیشابور 25 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد اصفهان 14 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
میلگرد اصفهان 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
میلگرد اصفهان 18 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد اصفهان 20 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد اصفهان 22 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد اصفهان 25 بنگاه تهران 4470 تومان 1398/08/20
میلگرد شاهرود 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
میلگرد شاهرود 12 بنگاه تهران 4520 تومان 1398/08/20
میلگرد شاهرود 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
میلگرد شاهرود 18 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
میلگرد شاهرود 20 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
میلگرد شاهرود 22 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
میلگرد شاهرود 25 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20

قیمت هاش - هاش سبک ، سنگین و صنعتی

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
هاش سبک 10 بنگاه تهران 9500 تومان 1398/08/20
هاش سبک نرمال 16 بنگاه تهران 5500 تومان 1398/08/20
هاش سنگین نرمال 18 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/08/20
هاش سنگین 20 بنگاه تهران 7000 تومان 1398/08/20
هاش سبک 22 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/08/20

قیمت ورق سیاه - مرکز خرید و فروش انواع ورق سیاه

نام کارخانه ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق سیاه روس 2 2*1 بنگاه تهران 5660 تومان 1398/08/20
ورق سیاه فولاد مبارکه 3 6*1/5 بنگاه تهران 5580 تومان 1398/08/20
ورق سیاه فولاد مبارکه 4 6*1/5 بنگاه تهران 5580 تومان 1398/08/20
ورق سیاه فولاد مبارکه 5 6*1/5 بنگاه تهران 5510 تومان 1398/08/20
ورق سیاه فولاد مبارکه 6 6*1/5 بنگاه تهران 5510 تومان 1398/08/20
ورق سیاه فولاد مبارکه 8 6*1/5 بنگاه تهران 5510 تومان 1398/08/20
ورق سیاه فولاد مبارکه 10 6*1/5 بنگاه تهران 5510 تومان 1398/08/20
ورق سیاه فولاد مبارکه 12 6*1/5 بنگاه تهران 5510 تومان 1398/08/20
ورق سیاه فولاد مبارکه 15 6*1/5 بنگاه تهران 5510 تومان 1398/08/20

قیمت ورق روغنی - خرید و فروش ورق روغنی

نام کارخانه ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق روغنی هفت الماس 0.3 رول عرض 1000 بنگاه تهران 8500 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 1 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6650 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 2 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6500 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.4 رول عرض 1000 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.4 رول عرض 1000 بنگاه تهران 8500 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.4 رول عرض 1250 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1000 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1000 بنگاه تهران 7340 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1250 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1250 بنگاه تهران 7340 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1000 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1000 بنگاه تهران 7550 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1250 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1250 بنگاه تهران 7300 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1000 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1000 بنگاه تهران 7300 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1250 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1250 بنگاه تهران 7150 تومان 1398/08/19
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1000 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1000 بنگاه تهران 6850 تومان 1398/08/19
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1250 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6850 تومان 1398/08/19
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1000 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1000 بنگاه تهران 6850 تومان 1398/08/19
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1250 کارخانه 0 تومان 1398/08/20
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6850 تومان 1398/08/19

قیمت تیرآهن - خرید و فروش تیرآهن

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 645000 تومان 1398/08/20
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 14 بنگاه تهران 825000 تومان 1398/08/20
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 16 بنگاه تهران 995000 تومان 1398/08/20
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 18 بنگاه تهران 1190000 تومان 1398/08/20
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 20 بنگاه تهران 1400000 تومان 1398/08/20
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 22 بنگاه تهران 1670000 تومان 1398/08/20
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 24 بنگاه تهران 1910000 تومان 1398/08/20
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 27 بنگاه تهران 2400000 تومان 1398/08/20
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 30 بنگاه تهران 3200000 تومان 1398/08/20

قیمت ضایعات آهن - خرید و فروش ضایعات آهن

نوع مرکز نوع بار قیمت تاریخ نمودار قیمت

قیمت ناودانی - خرید و فروش ناودانی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ناودانی اروپا 4 بنگاه تهران 10600 تومان 1398/08/20
ناودانی لبه کوتاه 5 بنگاه تهران 8200 تومان 1398/08/20
ناودانی لبه بلند 5 بنگاه تهران 10600 تومان 1398/08/20
ناودانی اروپا 6.5 بنگاه تهران 9800 تومان 1398/08/20
ناودانی تبریز 8 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
ناودانی تبریز 10 بنگاه تهران 5250 تومان 1398/08/20
ناودانی اروپا 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
ناودانی تبریز 12 بنگاه تهران 5250 تومان 1398/08/20
ناودانی اروپا 12 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
ناودانی اروپا 14 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/08/20
ناودانی تبریز 14 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
ناودانی اروپا 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/08/20
ناودانی فایکو 16 بنگاه تهران 5350 تومان 1398/08/20
ناودانی فایکو 18 بنگاه تهران 5900 تومان 1398/08/20
ناودانی فایکو 20 بنگاه تهران 5900 تومان 1398/08/20
ناودانی فایکو 22 بنگاه تهران 9000 تومان 1398/08/20
ناودانی سنگین کوتاه فایکو 24 بنگاه تهران 9000 تومان 1398/08/20

قیمت نبشی - خرید و فروش نبشی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
نبشی فابریک 3 3 6 بنگاه تهران 4650 تومان 1398/08/20
نبشی فابریک 4 4 6 بنگاه تهران 4600 تومان 1398/08/20
نبشی فابریک 5 5 6 بنگاه تهران 4600 تومان 1398/08/20
نبشی فابریک 6 6 6 بنگاه تهران 4600 تومان 1398/08/20
نبشی فابریک 8 8 6 بنگاه تهران 4600 تومان 1398/08/20
نبشی فابریک 10 10 6 بنگاه تهران 4600 تومان 1398/08/20
نبشی فابریک 12 12 6 بنگاه تهران 4600 تومان 1398/08/20