محصولات


قیمت شمش - خرید و فروش شمش فولادی

نام کارخانه آنالیز ابعاد
(mm)
طول
(m)
شهر قیمت تاریخ نمودار قیمت
قیمت شمش فولادی 5sp 6 مشهد 4070 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 3sp 6 مشهد 4090 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 تهران 4150 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 تبریز 4170 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 اصفهان 4100 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 اصفهان 4110 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 اصفهان 4150 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 12 اصفهان 4160 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 12 اصفهان 4120 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 قم 4170 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 ساوه 4130 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 150*150 6 ساوه 4150 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 یزد 4070 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 یزد 4090 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 3sp 6 یزد 4100 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 قزوین 4120 تومان 1398/09/13
میلگرد پرشین فولاد 6100 تومان 1398/11/30

قیمت میلگرد - مرکز خرید و فروش انواع میلگرد

نام کارخانه سایز
(mm)
قیمت تاریخ نمودار قیمت
میلگرد حسن رود 14 5100 تومان 1398/10/14
میلگرد حسن رود 18 5050 تومان 1398/10/14
میلگرد حسن رود 20 5050 تومان 1398/10/14
میلگرد شاهرود 10 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد شاهرود 12 5150 تومان 1398/10/15
میلگرد شاهرود 14 5050 تومان 1398/10/15
میلگرد شاهرود 16 5050 تومان 1398/10/15
میلگرد شاهرود 18 5050 تومان 1398/10/15
میلگرد شاهرود 20 5050 تومان 1398/10/15
میلگرد شاهرود 22 5050 تومان 1398/10/15
میلگرد شاهرود 25 5050 تومان 1398/10/15
میلگرد شاهرود 28 5050 تومان 1398/10/15
میلگرد شاهرود 32 5150 تومان 1398/10/15
میلگرد نورد کرمان 14 4980 تومان 1398/10/15
میلگرد نورد کرمان 16 4980 تومان 1398/10/15
میلگرد نورد کرمان 18 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد نورد کرمان 20 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد نورد کرمان 22 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 8 5350 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 10 5300 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 12 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 14 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 16 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 20 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 22 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 25 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 30 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد آناهیتا گیلان 32 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 10 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 12 5000 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 14 5000 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 16 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 18 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 20 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 22 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 25 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 28 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 30 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد روهینا جنوب 32 4950 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 10 5250 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 12 5150 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 14 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 16 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 18 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 20 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 22 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 25 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 28 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 30 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد آذر فولاد امین 32 5100 تومان 1398/10/15
میلگرد پرشین فولاد 10 6300 تومان 1398/11/30
میلگرد پرشین فولاد 12 6150 تومان 1398/11/30
میلگرد پرشین فولاد 14 6150 تومان 1398/11/30
میلگرد پرشین فولاد 16 6100 تومان 1398/11/30
میلگرد پرشین فولاد 18 6100 تومان 1398/11/30
میلگرد پرشین فولاد 20 6100 تومان 1398/11/30
میلگرد پرشین فولاد 22 تومان 1398/09/23
میلگرد پرشین فولاد 25 تومان 1398/09/23
میلگرد پرشین فولاد 30 تومان 1398/09/23
میلگرد پرشین فولاد 32 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 8 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 10 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 12 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 14 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 16 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 18 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 20 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 22 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 25 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 30 تومان 1398/09/23
میلگرد بافق یزد 32 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 8 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 10 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 12 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 14 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 16 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 18 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 20 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 22 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 25 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 28 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 30 تومان 1398/09/23
میلگرد ابهر 32 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 8 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 10 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 12 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 14 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 16 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 18 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 20 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 22 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 25 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 28 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 30 تومان 1398/09/23
میلگرد آریا ذوب 32 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 8 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 10 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 12 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 14 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 16 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 18 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 20 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 22 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 25 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 28 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 30 تومان 1398/09/23
میلگرد زاگرس 32 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 8 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 10 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 12 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 14 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 16 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 18 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 20 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 22 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 25 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 28 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 30 تومان 1398/09/23
میلگرد البرز تاکستان 32 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 8 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 10 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 12 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 14 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 16 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 18 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 20 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 22 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 25 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 28 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 30 تومان 1398/09/23
میلگرد راد همدان 32 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 8 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 10 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 12 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 14 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 16 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 18 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 20 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 22 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 25 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 28 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 30 تومان 1398/09/23
میلگرد سیادن ابهر 32 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 8 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 10 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 12 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 14 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 16 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 18 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 20 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 22 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 25 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 28 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 30 تومان 1398/09/23
میلگرد شاهین بناب 32 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 8 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 10 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 12 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 14 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 16 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 18 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 20 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 22 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 25 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 28 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 30 تومان 1398/09/23
میلگرد فایکو 32 تومان 1398/09/23
میلگرد شمس سپهر 8 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 10 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 12 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 14 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 16 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 18 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 20 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 22 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 25 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 28 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 30 تومان 1398/10/08
میلگرد شمس سپهر 32 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 8 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 10 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 12 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 14 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 16 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 18 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 20 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 22 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 25 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 28 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 30 تومان 1398/10/08
میلگرد ارگ تبریز 32 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 8 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 10 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 12 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 14 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 16 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 18 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 20 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 22 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 25 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 28 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 30 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر خزر 32 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 8 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 10 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 12 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 14 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 16 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 18 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 20 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 22 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 25 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 28 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 30 تومان 1398/10/08
میلگرد بردسیر کرمان 32 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 8 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 10 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 12 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 14 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 16 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 18 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 20 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 22 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 25 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 28 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 30 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 32 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 8 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 10 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 12 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 14 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 16 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 18 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 20 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 22 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 25 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 28 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 30 تومان 1398/10/08
میلگرد اصفهان 32 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 8 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 10 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 12 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 14 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 16 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 18 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 20 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 22 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 25 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 28 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 30 تومان 1398/10/08
میلگرد آریان فولاد 32 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 8 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 10 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 12 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 14 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 16 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 18 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 20 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 22 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 25 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 28 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 30 تومان 1398/10/08
میلگرد میانه 32 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 8 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 10 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 12 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 14 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 16 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 18 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 20 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 22 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 25 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 28 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 30 تومان 1398/10/08
میلگرد ظفر بناب 32 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 8 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 10 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 12 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 14 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 16 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 18 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 20 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 22 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 25 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 28 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 30 تومان 1398/10/08
میلگرد نیک صدرا 32 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 8 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 10 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 12 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 14 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 16 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 18 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 20 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 22 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 25 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 28 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 30 تومان 1398/10/08
میلگرد گلستان 32 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 8 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 10 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 12 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 14 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 16 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 18 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 20 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 22 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 25 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 28 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 30 تومان 1398/10/08
میلگرد کاوه تیکمه داش 32 تومان 1398/10/08
میلگرد ابهر rst34 5.5 تومان 1398/10/08
میلگرد یزد 3SP 6.5 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر 6.5 تومان 1398/10/08
میلگرد سمنان A3 8 تومان 1398/10/08
میلگرد سپهر ایرانیان A2 8 تومان 1398/10/08
میلگرد تاکستان 10 تومان 1398/10/08
میلگرد ابهر 10 تومان 1398/10/08
میلگرد ابهر 14 تومان 1398/10/08
میلگرد ابهر 20 تومان 1398/10/08
میلگرد آرین فولاد A2 10 تومان 1398/10/08
میلگرد آرین فولاد A2 12 تومان 1398/10/08
میلگرد آرین فولاد A3 12 تومان 1398/10/08
میلگرد آرین فولاد 16 تومان 1398/10/08
میلگرد آرین فولاد 18 تومان 1398/10/08
میلگرد آرین فولاد 20 تومان 1398/10/08
میلگرد آرین فولاد 22 تومان 1398/10/08
میلگرد فایکو 22 تومان 1398/10/08
میلگرد فایکو 25 تومان 1398/10/08
میلگرد ابرکوه یزد 10 تومان 1398/10/08
میلگرد ابرکوه یزد 16 تومان 1398/10/08
میلگرد ابرکوه یزد 18 تومان 1398/10/08
میلگرد ابرکوه یزد 22 تومان 1398/10/08
میلگرد ابرکوه یزد 25 تومان 1398/10/08
میلگرد ابرکوه یزد 28 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 10 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 12 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 14 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 16 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 18 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 20 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 22 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 25 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 28 تومان 1398/10/08
میلگرد امیرکبیر A3 32 تومان 1398/10/08
میلگرد کاشان 14 تومان 1398/10/08
میلگرد کاشان 16 تومان 1398/10/08
میلگرد کاشان 18 تومان 1398/10/08
میلگرد کاشان 20 تومان 1398/10/08
میلگرد کاشان 22 تومان 1398/10/08
میلگرد کاشان 25 تومان 1398/10/08
میلگرد کاشان 28 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 14 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 16 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 18 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 20 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 22 تومان 1398/10/08
میلگرد نیشابور 25 تومان 1398/10/08
میلگرد شاهین بناب 18 تومان 1398/10/14
میلگرد شاهین بناب 20 تومان 1398/10/14
میلگرد شاهین بناب 22 تومان 1398/10/14
میلگرد شاهین بناب 28 تومان 1398/10/14
میلگرد شاهین بناب 32 تومان 1398/10/14
میلگرد شاهین بناب 32 تومان 1398/10/14
میلگرد بافق 20 تومان 1398/10/14
میلگرد بافق 25 تومان 1398/10/14
میلگرد میانه 16 تومان 1398/10/14
میلگرد میانه 18 تومان 1398/10/14
میلگرد میانه 20 تومان 1398/10/14
میلگرد میانه 22 تومان 1398/10/14
میلگرد میانه 25 تومان 1398/10/14
میلگرد کوثر خلیج فارس 14 تومان 1398/10/14
میلگرد کوثر خلیج فارس 16 تومان 1398/10/14
میلگرد کوثر خلیج فارس 18 تومان 1398/10/14
میلگرد کوثر خلیج فارس 25 تومان 1398/10/14
میلگرد کوثر خلیج فارس 28 تومان 1398/10/14
میلگرد کوثر خلیج فارس 32 تومان 1398/10/14

قیمت هاش - هاش سبک ، سنگین و صنعتی

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
هاش سبک 10 بنگاه تهران 10500 تومان 1398/09/16
هاش سبک نرمال 16 بنگاه تهران 5500 تومان 1398/09/16
هاش سنگین نرمال 18 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/09/16
هاش سنگین 20 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/09/16
هاش سبک 22 بنگاه تهران 10500 تومان 1398/09/16

قیمت ورق سیاه - مرکز خرید و فروش انواع ورق سیاه

نام کارخانه ابعاد
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق سیاه روس 2 2 بنگاه تهران 6420 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 3 3 بنگاه تهران 6550 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 4 4 بنگاه تهران 6550 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 5 5 بنگاه تهران 6550 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 6 6 بنگاه تهران 6300 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 8 8 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 10 10 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 12 12 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 15 15 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16

قیمت ورق روغنی - خرید و فروش ورق روغنی

نام کارخانه ابعاد
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق روغنی هفت الماس 0.3 0.3 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 1 1 بنگاه تهران 7770 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 2 2 بنگاه تهران 7720 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 کارخانه 9560 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 بنگاه تهران 9620 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 کارخانه 9560 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 کارخانه 8410 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 بنگاه تهران 8470 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 کارخانه 8410 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 بنگاه تهران 8470 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 کارخانه 8260 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 بنگاه تهران 8320 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 کارخانه 8360 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 بنگاه تهران 8420 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 کارخانه 8010 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 بنگاه تهران 8070 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 کارخانه 7960 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 بنگاه تهران 8020 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 کارخانه 8060 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 بنگاه تهران 8120 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 کارخانه 8060 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 بنگاه تهران 8120 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 کارخانه 7810 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 بنگاه تهران 7870 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 کارخانه 7810 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 بنگاه تهران 7870 تومان 1398/09/13

قیمت تیرآهن - خرید و فروش تیرآهن

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 720000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 14 بنگاه تهران 870000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 16 بنگاه تهران 1060000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 18 بنگاه تهران 1300000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 20 بنگاه تهران 1530000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 22 بنگاه تهران 1710000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 24 بنگاه تهران 1940000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 27 بنگاه تهران 2270000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 30 بنگاه تهران 3550000 تومان 1398/09/16

قیمت ضایعات آهن - خرید و فروش ضایعات آهن

نوع مرکز نوع بار قیمت تاریخ نمودار قیمت
کارخانه ذوب آهن درفک ویژه 3230 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک درجه یک 3210 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک درجه دو 3180 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک درجه سه 3150 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک چدن و آلیاژی 3140 تومان 1398/09/16
کارخانه فولاد بناب شهریار ویژه 3140 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار درجه یک 3090 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار درجه دو 2960 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس ویژه 3200 تومان 1398/09/16
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس بدنه درجه یک 2940 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس خودرو 2800 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس بدنه درجه دو 2700 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس حلب 2480 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار چدن و آلیاژی 2780 تومان 1398/09/13

قیمت ناودانی - خرید و فروش ناودانی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ناودانی اروپا 4 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی لبه کوتاه 5 بنگاه تهران 9000 تومان 1398/09/16
ناودانی لبه بلند 5 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی اروپا 6.5 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی تبریز 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
ناودانی تبریز 12 بنگاه تهران 5700 تومان 1398/09/16
ناودانی اروپا 14 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 18 بنگاه تهران 6600 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 20 بنگاه تهران 6600 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 22 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/09/16
ناودانی سنگین کوتاه فایکو 24 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/09/16

قیمت نبشی - خرید و فروش نبشی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
نبشی فابریک 3 3 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 4 4 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 5 5 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 6 6 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 8 8 6 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 10 10 6 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 12 12 6 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16