محصولات


قیمت شمش - خرید و فروش شمش فولادی

نام کارخانه سایز
(mm)
آنالیز ابعاد
(mm)
شهر تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت

قیمت میلگرد - مرکز خرید و فروش انواع میلگرد

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
میلگرد کاشان 1006 6.5 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد کاشان 1008 6.5 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد یزد 3SP 6.5 بنگاه تهران 4500 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرآباد 6.5 بنگاه تهران 4480 تومان 1398/07/22
میلگرد کلاف آجدار 8 بنگاه تهران 4800 تومان 1398/07/22
میلگرد کلاف آجدار 10 بنگاه تهران 4800 تومان 1398/07/22
میلگرد آرین فولاد 10 بنگاه تهران 4200 تومان 1398/07/22
میلگرد قزوین 10 بنگاه تهران 4100 تومان 1398/07/22
میلگرد قزوین 12 بنگاه تهران 4100 تومان 1398/07/22
میلگرد شمس A3 12 بنگاه تهران 4100 تومان 1398/07/22
میلگرد خرمدشت 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 10 بنگاه تهران 4300 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 12 بنگاه تهران 4260 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 14 بنگاه تهران 4160 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 16 بنگاه تهران 4160 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 18 بنگاه تهران 4160 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 20 بنگاه تهران 4160 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 22 بنگاه تهران 4160 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 25 بنگاه تهران 4160 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 28 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد امیرکبیرA3 32 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد نیشابور 12 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد نیشابور 14 بنگاه تهران 4200 تومان 1398/07/22
میلگرد نیشابور 16 بنگاه تهران 4200 تومان 1398/07/22
میلگرد نیشابور 18 بنگاه تهران 4200 تومان 1398/07/22
میلگرد نیشابور 20 بنگاه تهران 4200 تومان 1398/07/22
میلگرد نیشابور 22 بنگاه تهران 4250 تومان 1398/07/22
میلگرد نیشابور 25 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد اصفهان 14 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد اصفهان 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد اصفهان 18 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد اصفهان 22 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد اصفهان 25 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد اصفهان 28 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد شاهرود 10 بنگاه تهران 4290 تومان 1398/07/22
میلگرد شاهرود 12 بنگاه تهران 4250 تومان 1398/07/22
میلگرد شاهرود 16 بنگاه تهران 4150 تومان 1398/07/22
میلگرد شاهرود 18 بنگاه تهران 4150 تومان 1398/07/22
میلگرد شاهرود 20 بنگاه تهران 4150 تومان 1398/07/22
میلگرد شاهرود 22 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22
میلگرد شاهرود 25 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/22

قیمت هاش - هاش سبک ، سنگین و صنعتی

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
هاش سبک 10 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/07/22
هاش سبک نرمال 16 بنگاه تهران 5500 تومان 1398/07/22
هاش سنگین نرمال 18 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/07/22
هاش سنگین 20 بنگاه تهران 7000 تومان 1398/07/22
هاش سبک 22 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/07/22

قیمت ورق سیاه - مرکز خرید و فروش انواع ورق سیاه

نام کارخانه ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق سیاه روس 2 2*1 بنگاه تهران 5530 تومان 1398/07/23
ورق سیاه فولاد مبارکه 3 6*1/5 بنگاه تهران 5550 تومان 1398/07/23
ورق سیاه فولاد مبارکه 4 6*1/5 بنگاه تهران 5430 تومان 1398/07/23
ورق سیاه فولاد مبارکه 5 6*1/5 بنگاه تهران 5360 تومان 1398/07/23
ورق سیاه فولاد مبارکه 6 6*1/5 بنگاه تهران 5410 تومان 1398/07/23
ورق سیاه فولاد مبارکه 8 6*1/5 بنگاه تهران 5430 تومان 1398/07/23
ورق سیاه فولاد مبارکه 10 6*1/5 بنگاه تهران 5410 تومان 1398/07/23
ورق سیاه فولاد مبارکه 12 6*1/5 بنگاه تهران 5410 تومان 1398/07/23
ورق سیاه فولاد مبارکه 15 6*1/5 بنگاه تهران 5410 تومان 1398/07/23

قیمت ورق روغنی - خرید و فروش ورق روغنی

نام کارخانه ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق روغنی هفت الماس 0.3 رول عرض 1000 بنگاه تهران 8720 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 1 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6570 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 2 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6530 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.4 رول عرض 1000 کارخانه 78500 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.4 رول عرض 1000 بنگاه تهران 7920 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.4 رول عرض 1250 کارخانه 7850 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1000 کارخانه 6850 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1000 بنگاه تهران 6920 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1250 کارخانه 6850 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6920 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1000 کارخانه 7350 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1000 بنگاه تهران 7420 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1250 کارخانه 7250 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1250 بنگاه تهران 7320 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1000 کارخانه 7150 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1000 بنگاه تهران 7220 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1250 کارخانه 7050 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1250 بنگاه تهران 7120 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1000 کارخانه 6750 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1000 بنگاه تهران 6820 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1250 کارخانه 6750 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6820 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1000 کارخانه 6650 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1000 بنگاه تهران 6720 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1250 کارخانه 6650 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6720 تومان 1398/07/23

قیمت تیرآهن - خرید و فروش تیرآهن

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 6350000 تومان 1398/07/23
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 14 بنگاه تهران 790000 تومان 1398/07/23
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 16 بنگاه تهران 890000 تومان 1398/07/23
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 18 بنگاه تهران 1120000 تومان 1398/07/23
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 20 بنگاه تهران 1410000 تومان 1398/07/23
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 22 بنگاه تهران 1700000 تومان 1398/07/23
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 24 بنگاه تهران 1910000 تومان 1398/07/23
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 27 بنگاه تهران 2070000 تومان 1398/07/23
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 30 بنگاه تهران 3100000 تومان 1398/07/23

قیمت ضایعات آهن - خرید و فروش ضایعات آهن

نوع مرکز نوع بار قیمت تاریخ نمودار قیمت
2760 تومان 1398/07/22
2640 تومان 1398/07/22
2710 تومان 1398/07/22

قیمت ناودانی - خرید و فروش ناودانی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ناودانی اروپا 4 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/07/23
ناودانی لبه کوتاه 5 بنگاه تهران 8200 تومان 1398/07/23
ناودانی لبه بلند 5 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/07/23
ناودانی اروپا 6.5 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/07/23
ناودانی تبریز 8 بنگاه تهران 4950 تومان 1398/07/23
ناودانی تبریز 10 بنگاه تهران 4950 تومان 1398/07/23
ناودانی اروپا 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/23
ناودانی تبریز 12 بنگاه تهران 4950 تومان 1398/07/23
ناودانی اروپا 12 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/23
ناودانی اروپا 14 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/07/23
ناودانی تبریز 14 بنگاه تهران 4950 تومان 1398/07/23
ناودانی اروپا 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/07/23
ناودانی فایکو 16 بنگاه تهران 5000 تومان 1398/07/23
ناودانی فایکو 18 بنگاه تهران 5600 تومان 1398/07/23
ناودانی فایکو 20 بنگاه تهران 5600 تومان 1398/07/23
ناودانی فایکو 22 بنگاه تهران 9000 تومان 1398/07/23
ناودانی سنگین کوتاه فایکو 24 بنگاه تهران 9000 تومان 1398/07/23

قیمت نبشی - خرید و فروش نبشی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
نبشی فابریک 3 3 6 بنگاه تهران 4400 تومان 1398/07/23
نبشی فابریک 4 4 6 بنگاه تهران 4320 تومان 1398/07/23
نبشی فابریک 5 5 6 بنگاه تهران 4320 تومان 1398/07/23
نبشی فابریک 6 6 6 بنگاه تهران 4320 تومان 1398/07/23
نبشی فابریک 8 8 6 بنگاه تهران 4320 تومان 1398/07/23
نبشی فابریک 10 10 6 بنگاه تهران 4250 تومان 1398/07/23
نبشی فابریک 12 12 6 بنگاه تهران 4250 تومان 1398/07/23