محصولات


قیمت شمش - خرید و فروش شمش فولادی

نام کارخانه آنالیز ابعاد
(mm)
طول
(m)
شهر تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
قیمت شمش فولادی 5sp 6 مشهد 4070 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 3sp 6 مشهد 4090 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 تهران 4150 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 تبریز 4170 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 اصفهان 4100 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 اصفهان 4110 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 اصفهان 4150 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 12 اصفهان 4160 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 12 اصفهان 4120 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 قم 4170 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 ساوه 4130 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 150*150 6 ساوه 4150 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 یزد 4070 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 یزد 4090 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 3sp 6 یزد 4100 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 قزوین 4120 تومان 1398/09/13

قیمت میلگرد - مرکز خرید و فروش انواع میلگرد

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
میلگرد یزد 3SP 6.5 بنگاه تهران 5150 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرآباد 6.5 بنگاه تهران 5000 تومان 1398/09/16
میلگرد کلاف آجدار 8 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد کلاف آجدار 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد آرین فولاد 10 بنگاه تهران 4900 تومان 1398/09/16
میلگرد قزوین 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد قزوین 12 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد شمس A3 12 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد خرمدشت 10 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 10 بنگاه تهران 4900 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 12 بنگاه تهران 4860 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 14 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 16 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 18 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 20 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 22 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 25 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 28 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد امیرکبیرA3 32 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
میلگرد نیشابور 12 بنگاه تهران 4900 تومان 1398/09/16
میلگرد نیشابور 14 بنگاه تهران 4760 تومان 1398/09/16
میلگرد نیشابور 16 بنگاه تهران 4760 تومان 1398/09/16
میلگرد نیشابور 18 بنگاه تهران 4760 تومان 1398/09/16
میلگرد نیشابور 20 بنگاه تهران 4760 تومان 1398/09/16
میلگرد نیشابور 22 بنگاه تهران 4760 تومان 1398/09/16
میلگرد نیشابور 25 بنگاه تهران 4760 تومان 1398/09/16
میلگرد اصفهان 14 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد اصفهان 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد اصفهان 18 بنگاه تهران 4770 تومان 1398/09/16
میلگرد اصفهان 20 بنگاه تهران 4800 تومان 1398/09/16
میلگرد اصفهان 22 بنگاه تهران 4770 تومان 1398/09/16
میلگرد اصفهان 25 بنگاه تهران 4800 تومان 1398/09/16
میلگرد شاهرود 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد شاهرود 12 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد شاهرود 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد شاهرود 18 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد شاهرود 20 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد شاهرود 22 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
میلگرد شاهرود 25 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16

قیمت هاش - هاش سبک ، سنگین و صنعتی

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
هاش سبک 10 بنگاه تهران 10500 تومان 1398/09/16
هاش سبک نرمال 16 بنگاه تهران 5500 تومان 1398/09/16
هاش سنگین نرمال 18 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/09/16
هاش سنگین 20 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/09/16
هاش سبک 22 بنگاه تهران 10500 تومان 1398/09/16

قیمت ورق سیاه - مرکز خرید و فروش انواع ورق سیاه

نام کارخانه ابعاد
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق سیاه روس 2 2 بنگاه تهران 6420 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 3 3 بنگاه تهران 6550 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 4 4 بنگاه تهران 6550 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 5 5 بنگاه تهران 6550 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 6 6 بنگاه تهران 6300 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 8 8 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 10 10 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 12 12 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 15 15 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16

قیمت ورق روغنی - خرید و فروش ورق روغنی

نام کارخانه ابعاد
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق روغنی هفت الماس 0.3 0.3 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 1 1 بنگاه تهران 7770 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 2 2 بنگاه تهران 7720 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 کارخانه 9560 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 بنگاه تهران 9620 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 کارخانه 9560 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 کارخانه 8410 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 بنگاه تهران 8470 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 کارخانه 8410 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 بنگاه تهران 8470 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 کارخانه 8260 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 بنگاه تهران 8320 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 کارخانه 8360 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 بنگاه تهران 8420 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 کارخانه 8010 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 بنگاه تهران 8070 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 کارخانه 7960 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 بنگاه تهران 8020 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 کارخانه 8060 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 بنگاه تهران 8120 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 کارخانه 8060 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 بنگاه تهران 8120 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 کارخانه 7810 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 بنگاه تهران 7870 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 کارخانه 7810 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 بنگاه تهران 7870 تومان 1398/09/13

قیمت تیرآهن - خرید و فروش تیرآهن

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 720000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 14 بنگاه تهران 870000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 16 بنگاه تهران 1060000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 18 بنگاه تهران 1300000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 20 بنگاه تهران 1530000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 22 بنگاه تهران 1710000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 24 بنگاه تهران 1940000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 27 بنگاه تهران 2270000 تومان 1398/09/16
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 30 بنگاه تهران 3550000 تومان 1398/09/16

قیمت ضایعات آهن - خرید و فروش ضایعات آهن

نوع مرکز نوع بار قیمت تاریخ نمودار قیمت
کارخانه ذوب آهن درفک ویژه 3230 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک درجه یک 3210 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک درجه دو 3180 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک درجه سه 3150 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک چدن و آلیاژی 3140 تومان 1398/09/16
کارخانه فولاد بناب شهریار ویژه 3140 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار درجه یک 3090 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار درجه دو 2960 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس ویژه 3200 تومان 1398/09/16
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس بدنه درجه یک 2940 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس خودرو 2800 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس بدنه درجه دو 2700 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس حلب 2480 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار چدن و آلیاژی 2780 تومان 1398/09/13

قیمت ناودانی - خرید و فروش ناودانی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ناودانی اروپا 4 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی لبه کوتاه 5 بنگاه تهران 9000 تومان 1398/09/16
ناودانی لبه بلند 5 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی اروپا 6.5 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی تبریز 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
ناودانی تبریز 12 بنگاه تهران 5700 تومان 1398/09/16
ناودانی اروپا 14 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 18 بنگاه تهران 6600 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 20 بنگاه تهران 6600 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 22 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/09/16
ناودانی سنگین کوتاه فایکو 24 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/09/16

قیمت نبشی - خرید و فروش نبشی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
نبشی فابریک 3 3 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 4 4 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 5 5 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 6 6 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 8 8 6 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 10 10 6 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 12 12 6 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16