محصولات


قیمت شمش - خرید و فروش شمش فولادی

نام کارخانه آنالیز ابعاد
(mm)
طول
(m)
شهر تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
قیمت شمش فولادی 5sp 6 مشهد 4070 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 3sp 6 مشهد 4090 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 تهران 4150 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 تبریز 4170 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 اصفهان 4100 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 اصفهان 4110 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 اصفهان 4150 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 12 اصفهان 4160 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 12 اصفهان 4120 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 قم 4170 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 ساوه 4130 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 150*150 6 ساوه 4150 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 یزد 4070 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 یزد 4090 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 3sp 6 یزد 4100 تومان 1398/09/13
قیمت شمش فولادی 5sp 6 قزوین 4120 تومان 1398/09/13
میلگرد پرشین فولاد کارخانه 6200 تومان 1398/12/19

قیمت میلگرد - مرکز خرید و فروش انواع میلگرد

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
میلگرد شاهرود 10 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 12 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 14 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 16 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 18 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 20 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 22 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 25 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 28 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 32 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 14 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 16 کارخانه 6310 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 18 کارخانه 6210 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 20 کارخانه 6210 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 22 کارخانه 6180 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 12 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 14 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 16 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 20 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 22 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 25 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 30 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 32 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 12 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 14 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 16 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 18 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 20 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 22 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 28 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 30 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 32 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 10 کارخانه 6350 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 12 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 14 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 16 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 18 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 20 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 22 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 25 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 28 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 30 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 32 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 10 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 12 کارخانه 6300 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 14 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 16 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 18 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 20 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 22 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 25 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 8 کارخانه 6420 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 10 کارخانه 6420 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 12 کارخانه 6270 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 14 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 16 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 18 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 20 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 22 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 25 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 32 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 10 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 12 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 14 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 16 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 18 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 20 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 22 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 25 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 28 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 12 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 14 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 16 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 18 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 20 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 22 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 10 کارخانه 6350 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 12 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 14 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 16 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 18 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 20 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 22 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 25 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 28 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 30 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 32 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 12 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 14 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 16 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 18 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 20 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 22 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 28 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 12 کارخانه 6355 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 14 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 16 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 18 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 20 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 22 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 25 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 28 کارخانه 6335 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 10 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 12 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 14 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 16 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 18 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 20 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 22 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 28 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 12 کارخانه 6190 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 14 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 16 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 18 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 20 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 22 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 25 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 28 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 30 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 32 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 12 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 14 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 16 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 18 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 20 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 22 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 25 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 28 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 10 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 12 کارخانه 6150 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 14 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 16 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 18 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 20 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 22 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 25 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 28 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 10 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 12 کارخانه 6280 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 14 کارخانه 6280 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 16 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 18 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 20 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 22 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 25 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 10 کارخانه 6460 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 12 کارخانه 6245 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 14 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 16 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 18 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 20 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 22 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 25 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 28 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 32 کارخانه 6245 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 12 کارخانه 6450 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 14 کارخانه 6450 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 16 کارخانه 6550 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 18 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 20 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 22 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 25 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 28 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 30 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 32 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 12 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 14 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 16 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 18 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 20 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 22 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 28 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 30 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 32 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 10 کارخانه 6340 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 12 کارخانه 6230 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 14 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 16 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 18 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 20 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 22 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 25 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 28 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 30 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 32 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 12 کارخانه 6300 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 14 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 16 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 18 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 20 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 22 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 25 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 28 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 30 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 32 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 12 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 14 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 16 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 18 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 20 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 22 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 25 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 28 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 30 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 32 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 8 کارخانه 6650 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 10 کارخانه 6600 تومان 1398/12/18
میلگرد گلستان 12 کارخانه 6550 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 14 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 16 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 18 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 20 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 22 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 25 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 8 کارخانه 6410 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 10 کارخانه 6310 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 12 کارخانه 6210 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 14 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 16 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 18 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 20 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 22 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 25 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 28 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 30 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 32 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19

قیمت هاش - هاش سبک ، سنگین و صنعتی

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
هاش سبک 10 بنگاه تهران 10500 تومان 1398/09/16
هاش سبک نرمال 16 بنگاه تهران 5500 تومان 1398/09/16
هاش سنگین نرمال 18 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/09/16
هاش سنگین 20 بنگاه تهران 7500 تومان 1398/09/16
هاش سبک 22 بنگاه تهران 10500 تومان 1398/09/16

قیمت ورق سیاه - مرکز خرید و فروش انواع ورق سیاه

نام کارخانه ابعاد
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق سیاه روس 2 2 بنگاه تهران 6420 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 3 3 بنگاه تهران 6550 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 4 4 بنگاه تهران 6550 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 5 5 بنگاه تهران 7460 تومان 1399/10/04
ورق سیاه فولاد مبارکه 6 6 بنگاه تهران 5100 تومان 1399/10/04
ورق سیاه فولاد مبارکه 8 8 بنگاه تهران 7250 تومان 1399/10/04
ورق سیاه فولاد مبارکه 10 10 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 12 12 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16
ورق سیاه فولاد مبارکه 15 15 بنگاه تهران 6250 تومان 1398/09/16

قیمت ورق روغنی - خرید و فروش ورق روغنی

نام کارخانه ابعاد
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق روغنی هفت الماس 0.3 0.3 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 1 1 بنگاه تهران 7770 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 2 2 بنگاه تهران 7720 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 کارخانه 9560 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 بنگاه تهران 9620 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 کارخانه 9560 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 کارخانه 8410 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 بنگاه تهران 8470 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 کارخانه 8410 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 بنگاه تهران 8470 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 کارخانه 8260 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 بنگاه تهران 8320 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 کارخانه 8360 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 بنگاه تهران 8420 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 کارخانه 8010 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 بنگاه تهران 8070 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 کارخانه 7960 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 بنگاه تهران 8020 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 کارخانه 8060 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 بنگاه تهران 8120 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 کارخانه 8060 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 بنگاه تهران 8120 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 کارخانه 7810 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 بنگاه تهران 7870 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 کارخانه 7810 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 بنگاه تهران 7870 تومان 1398/09/13

قیمت تیرآهن - خرید و فروش تیرآهن

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 870000 تومان 1398/12/18
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 14 بنگاه تهران 1120000 تومان 1398/12/18
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 16 بنگاه تهران 1220000 تومان 1398/12/18
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 18 بنگاه تهران 1700000 تومان 1398/12/18
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 20 بنگاه تهران 1910000 تومان 1398/12/18
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 22 بنگاه تهران 2050000 تومان 1398/12/18
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 24 بنگاه تهران 2350000 تومان 1398/12/18
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 27 بنگاه تهران 2850000 تومان 1398/12/18
تیرآهن ذوب آهن اصفهان 30 بنگاه تهران 3850000 تومان 1398/12/18

قیمت ضایعات آهن - خرید و فروش ضایعات آهن

نوع مرکز نوع بار قیمت تاریخ نمودار قیمت
کارخانه ذوب آهن درفک ویژه 3230 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک درجه یک 3210 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک درجه دو 3180 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک درجه سه 3150 تومان 1398/09/16
کارخانه ذوب آهن درفک چدن و آلیاژی 3140 تومان 1398/09/16
کارخانه فولاد بناب شهریار ویژه 3140 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار درجه یک 3090 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار درجه دو 2960 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس ویژه 3200 تومان 1398/09/16
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس بدنه درجه یک 2940 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس خودرو 2800 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس بدنه درجه دو 2700 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار پرس حلب 2480 تومان 1398/09/13
کارخانه فولاد بناب شهریار چدن و آلیاژی 2780 تومان 1398/09/13

قیمت ناودانی - خرید و فروش ناودانی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ناودانی اروپا 4 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی لبه کوتاه 5 بنگاه تهران 9000 تومان 1398/09/16
ناودانی لبه بلند 5 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی اروپا 6.5 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی تبریز 10 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
ناودانی تبریز 12 بنگاه تهران 5700 تومان 1398/09/16
ناودانی اروپا 14 بنگاه تهران 11000 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 16 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 18 بنگاه تهران 6600 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 20 بنگاه تهران 6600 تومان 1398/09/16
ناودانی فایکو 22 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/09/16
ناودانی سنگین کوتاه فایکو 24 بنگاه تهران 10000 تومان 1398/09/16

قیمت نبشی - خرید و فروش نبشی

نام کارخانه سایز
(mm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
نبشی فابریک 3 3 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 4 4 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 5 5 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 6 6 6 بنگاه تهران 4850 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 8 8 6 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 10 10 6 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16
نبشی فابریک 12 12 6 بنگاه تهران 4750 تومان 1398/09/16

قیمت آهن اسفنجی

نام کارخانه تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
قیمت آهن اسفنجی نیزیر کارخانه 7650 تومان 1399/10/06
قیمت آهن اسفنجی میانه کارخانه 7500 تومان 1399/10/06
قیمت آهن اسفنجی گلگهر کارخانه 7730 تومان 1399/10/06
قیمت آهن اسفنجی بافت کرمان کارخانه 7600 تومان 1399/10/06