مشاوره،استعلام،سفارش گیری call

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

آلیاژ

0
+ موارد بیشتر

حالت

واحد

جستجوی پیشرفته

میلگرد استیل

نمایش بیشتر

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

میلگرد استیل هند قطر

میلگرد استیل هند قطر

بروز رسانی 1400/08/06
نام سایز آلیاژ حالت واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 50 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
سایز : 60 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
سایز : 70 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
سایز : 80 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
سایز : 90 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
سایز : 100 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 110,000
سایز : 120 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 110,000
سایز : 20 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 25 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 30 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 35 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 40 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 45 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 50 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 60 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 70 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 80 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 90 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 100 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 120 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 64,000
سایز : 150 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 67,000
سایز : 180 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 70,000
میلگرد استیل قطر

میلگرد استیل قطر

بروز رسانی 1400/08/06
نام سایز آلیاژ حالت واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 50 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,200
سایز : 60 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 70 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 75 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 80 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 85 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 100 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 110 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 120 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
میلگرد استیل نسوز

میلگرد استیل نسوز

بروز رسانی 1400/08/06
نام سایز آلیاژ حالت واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 200 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
سایز : 220 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
سایز : 250 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
سایز : 280 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
سایز : 300 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
میلگرد استنلس استیل

میلگرد استنلس استیل

بروز رسانی 1400/08/06
نام سایز آلیاژ حالت واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 280 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 8 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 10 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 12 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 14 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 20 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 25 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 30 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 40 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 50 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 55 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 60 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 65 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 141,000
سایز : 5 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 10 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 14 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 15 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 16 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 20 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 25 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 28 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 30 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 36 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 40 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 45 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 50 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 55 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 60 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 65 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 70 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 80 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 85 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 180,800
سایز : 90 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,500
سایز : 220 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 186,000
سایز : 130 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 191,200
سایز : 155 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 220 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 280 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 45 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 6 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 10 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 12 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 15 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 18 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 25 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 40 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 60 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 10 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 12 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 15 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 18 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 25 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 40 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 45 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 60 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 6 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,000
سایز : 100 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 45 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 40 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 16 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 18 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 20 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 25 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 30 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 10 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 12 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 14 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 6 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 140,000
سایز : 8 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 140,000
سایز : 5 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 140,000
سایز : 110 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 64,000

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

آلیاژ

0
+ موارد بیشتر

حالت

واحد